17.01.2018     
OBAVEŠTENЈE

Pozivaju se zainteresovani registrovani privredni ribari na zaključivanje ugovora za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova na delu reke Tise, od 65.kilometra do ušća u Dunav za 2018. godinu.

 

Cena pojedinačne godišnje dozvole je 140.000,00 dinara za sve alate, a 32.000 dinara za bućku. Dozvola za privredni ribolov za sve alate se plaća u 2. rate a za bućku celi iznos odjednom.

 

Radi zaključivanja ugovora, neophodno je da privredni ribar podnese sledeće dokaze ustanovi:

  • izvod iz APR o registraciji preduzetnika (original ili overena fotokopija),
  • uverenje nadležnog privrednog i prekršajnog suda da pravnom licu – preduzetniku nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti (original ili overena fotokopija). Dokazi ne mogu biti stariji od mesec dana.

 

Privredni ribari mogu u ustanovi „Rezervati prirode“ Zrenjanin, u ulici Vojvode Petra Bojovića 2, 23000 Zrenjanin ili sa sajta ustanove, preuzeti Obrazac 1 – Zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova za 2018. godinu i Obrazac 2 – Prijavu alata i pribora koji će koristiti privredni ribar tokom vršenja privrednog ribolova za 2018. godinu. Nakon toga, popunjen i overen Obrazac 1, Obrazac 2 i gore navedene dokaze, privredni ribar podnosi ustanovi u zatvorenoj koverti sa naznačenim osnovnim ličnim podacima (ime i prezime ribara, adresa stanovanja, kontakt telefon i mesto) sa naznakom „za pribavljanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova za 2018. godinu – Tisa II“ i šalje ih poštom ili predaje lično na pisarnicu ustanove, odnosno sekretaru ustanove. Nakon utvrđivanja validnosti dostavljenih dokaza i konsultacije sa privrednim ribarima oko sprovođenja privrednog ribolova tokom 2018 godine, konačnu listu privrednih ribara sa kojima će biti zaključen ugovor, utvrđuje Upravni odbor ustanove, na obrazložen predlog direktora.

Zahtevi za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova se primaju do 26.01.2018. godine.

Preuzmite:

Obrazac 1 – Zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje privrednog ribolova za 2018. godinu

Obrazac 2 – Prijava alata i pribora koji će koristiti privredni ribar tokom vršenja privrednog ribolova za 2018. godinu.

© 2019 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.