NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE “RITOVI DONJEG POTISJA”

 

Naknada se utvrđuje i plaća po tarifi iz sledećih tabela:

Tabela 1. Visina naknade za korišćenje zaštićenog područja za obavljanje delatnosti, odnosno na drugi način korišćenje zaštićenog područja

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD najviši iznos naknade

1.

Obavljanje delatnosti turističkih agencija, pružaoci nautičkoturističkih, lovnoturističkih i vazduhoplovnih usluga

 

 

1.2.

Katamarani i gliseri i drugi plovni objekti do 9 m za sopstvene potrebe (godišnja naknada)

plovni objekat

25.000

2.

Postavljanje ugostiteljskih objekata za usluge smeštaja, ishrane i pića

 

 

2.1.

Kampovi (godišnja naknada)

m2

22

3.

Postavljanje objekata za obavljanje trgovine, zanatstva, usluga i industrije

 

 

3.1.

Postavljanje objekata za promet prehrambenih i drugih proizvoda (tekstil, kozmetička, sanitarna i hemijska sredstva za domaćinstvo i poljoprivredu, lekovi, semena i dr.) i pijačna prodaja prehrambenih proizvoda suvenira i druge robe

 

 

3.1.1.

Stanice za otkup poljoprivrednih proizvoda, stoke, gljiva i šumskih plodova (godišnja naknada)

objekat, otkupno mesto

6.500

3.1.2.

Suvenirnice (godišnja naknada)

površina prodajnog
prostora u m
2

250

3.1.3.

Pokretne tezge za prodaju raznih roba (dnevna naknada)

m2

330

3.2.

Postavljanje objekata za obavljanje zanatsko-industrijske i industrijske delatnosti (rezanje i obrada drveta, briketiranje, asfaltne baze i druga proizvodnja građevinskih materijala, mlinovi za žito, pakovanje i prerada ambalažnog otpada, prerada poljoprivrednih proizvoda, prehrambena i druga industrijska proizvodnja)

 

 

3.2.1.

Korišćenje zemljišta postavljanjem mašine za rezanje građe (banseka) (godišnja naknada)

po banseku

52.500

3.2.2.

Korišćenje zemljišta postavljanjem mašine za rezanje građe (brenta) (godišnja naknada)

po brentu - gater

100.000

4.

Obavljanje delatnosti eksploatacije mineralnih sirovina

 

 

4.1.

Eksploatacija drugog kamena, peska, šljunka, gline i dr. (godišnja naknada)

m3

120

5.

Korišćenje voda i vodoprivreda

 

 

5.1.

Plovne kanalske mreže (godišnja naknada)

m

150

5.2.

Kanalske mreže za navodnjavanje i odvodnjavanje (godišnja naknada)

m

60

6.

Korišćenje objekata za postavljanje objekata za obavljanje energetske delatnosti (energetika)

 

 

6.1.

Prenos i distribucija električne energije

 

 

6.1.1.

Nadzemni elektroenergetski vod 400 kV, širina koridora 25 m (godišnja naknada)

m2

40

6.1.2.

Nadzemni elektroenergetski vod 220 kV, širina koridora 20 m (godišnja naknada)

m2

40

6.1.3.

Nadzemni elektroenergetski vod 110 kV, širina koridora 15 m (godišnja naknada)

m2

45

6.1.4.

Nadzemni elektroenergetski vod 35 kV, širina koridora 10 m (godišnja naknada)

m2

40

6.1.5.

Nadzemni elektroenergetski vod 20 ili 10 kV, širina koridora 5 m (godišnja naknada)

m2

40

6.1.6.

Trafostanica višeg (ulaznog) napona 35 i 110 kV

m2

400

6.1.7.

MBTS 10 (20)/0,4 kV i stubna trafostanica (godišnja naknada)

objekat

1400

6.2.

Cevovodni transport vode i gasa

 

 

6.2.1.

Primarna mreža gasovoda (godišnja naknada)

m

100

7.

Saobraćaj, transport, građevinarstvo i telekomunikacije

 

 

7.1.

Drumski saobraćaj i transport

 

 

7.1.1.

Nekategorisani šumski put (godišnja naknada)

km

30.000

7.1.2.

Prevoz građe i ostalog materijala (tura)

m3

27

7.2.

Korišćenje zaštićenog područja za elektronske komunikacije

 

 

7.2.1.

Postavljanje primarne telefonske mreže nadzemni vod (godišnja naknada)

m

100

7.2.2.

Postavljanje primarne telefonske mreže podzemni vod (godišnja naknada)

m

50

7.2.3.

Postavljanje elektronske komunikacione opreme (koje su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada)

m2 površine ispod bazne stanice

3.000

7.3.

Korišćenje zaštićenog područja za radio i televizijske komunikacije

 

 

7.3.1.

Televizijski releji, repetitori, predajnici sa objektima i opremom (koji su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada)

m2

4.500

7.3.2.

Mreža za telekomunikaciju (optički vodovi) (godišnja naknada)

m

75

8.

Snimanje

 

 

8.1.1.

Igrani filmovi

dan

12.250

8.1.2.

Dokumentarni filmovi

dan

5.000

8.1.3.

Reklamni filmovi

dan

20.000

8.1.4.

Fotografisanje

dan

2.000

8.1.5.

Snimanje zvučnih zapisa

dan

2.000

9.

Korišćenje flore i faune i druge delatnosti

 

 

9.1.

Sakupljanje gljiva, lekovitog i jestivog bilja, drugih šumskih plodova i životinja (puževa i dr.)

 

 

9.1.1.

Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica - godišnja naknada po sakupljaču

period korišćenja

1.800

9.1.2.

Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica - sedmična naknada po sakupljaču

period korišćenja

450

9.1.3.

Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica - dnevna naknada po sakupljaču

period korišćenja

120

9.1.4.

Otkup na zaštićenom području od strane pravnih i fizičkih lica

kg

23

9.2.

Korišćenje šuma i livada

 

 

9.2.1.

Seča šume

m3

50

9.2.2.

Korišćenje trske - ugovoreni period

snop

20

9.2.3.

Korišćenje trske (dnevna naknada)

dan

240

9.2.4.

Korišćenje rogoza (dnevna naknada)

period

200

9.2.5.

Košenje livada (godišnja naknada)

ar

200

9.3.

Lov divljači

 

 

9.3.1.

Lov divljači - godišnja naknada

godišnje po lovcu

3.200

9.3.2.

Lov divljači - dnevna naknada

dnevno po lovcu

225

10.

Postavljanje reklama

 

 

10.1.

Postavljanje reklamnih i informativnih oznaka na zaštićenom području, osim oznaka saobraćajne i turističke signalizacije

m2

15.750

10.2.

Postavljanje bilborda

m2

35.000

Tabela 2. Korišćenje zemljišta zaštićenog područja za postavljanje vikendica i drugih nekomercijalnih objekata za odmor u zaštićenom području

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

1.

Vikendice, vile i drugi porodični objekti za odmor (godišnja naknada)

m2

120

2.

Kuće za odmor na vodi, na obalama reka i jezera, ploveće instalacije bez sopstvenog pogona (godišnja naknada)

m2 podne površine objekta

1.000

3.

Kamperi, kamp prikolice (godišnja naknada)

objekat

3.800

4.

Šatori (dnevna naknada)

m2 površine šatora

30

Tabela 3. Korišćenje vozila na motorni pogon u zaštićenom području

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

1.

I kategorija motornih vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) - motocikli i putnička vozila

dan

300

2.

II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3 m i kombi vozila

dan

500

3.

III kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (autobusi i kamioni)

dan

700

4.

IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od tri osovine - sva vozila sa više od 3 osovine

dan

1.700

Tabela 4. Korišćenje zaštićenog područja za sportsko-rekreativne aktivnosti, održavanje manifestacija

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

2.

Korišćenje zemljišta zaštićenog područja za sportske, turističke i kulturne manifestacije

 

 

2.1.

Za sportske, turističke i kulturne manifestacije (sakupljanje bilja i plodova, kosidba, lov i ribolov, regate i druga takmičenja na vodi, kulturni događaj, praznik) - dnevna naknada

dan

25.000

Tabela 5. Korišćenje imena i znaka zaštićenog područja

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

1.

Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo

 

Po ugovoru

2.

Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo, ako ne postoji saglasnost

godišnji prihod ostvaren korišćenjem imena i znaka zaštićenog područja

1%

Tabela 6. Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

1.

Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima

 

 

1.1.

za punoletnog posetioca

dan

100

1.2.

za decu od 8 do 18 godina

dan

50

2.

Poseta zaštićenom području i njegovim delovima (posebno šumski predeli, klisure i kanjoni, prostori sa vodopadima, vidikovci, pećine i druge zone)

 

 

2.1.

za grupu do 10 posetilaca, po posetiocu

dan

250

2.2.

za grupu preko 10 posetilaca, po posetiocu

dan

150

 

Tabela 7. Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područja

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

1.

Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područja

m2

225

 

 

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA

PARKA PRIRODE “RUSANDA”

 

Naknada se utvrđuje i plaća po tarifi iz sledećih tabela:

Tabela 1. Visina naknade za korišćenje zaštićenog područja za obavljanje delatnosti, odnosno na drugi način korišćenje zaštićenog područja

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD najviši iznos naknade

1.

Postavljanje ugostiteljskih objekata za usluge smeštaja, ishrane i pića

 

 

1.1.

Hoteli, moteli, turistička naselja (godišnja naknada)

ležaj

1.200

1.2.

Hosteli, pansioni i prenoćišta (godišnja naknada)

ležaj

1.155

1.3.

Odmarališta, planinarski domovi, lovnoturistički objekti za smeštaj, objekti domaće radinosti (godišnja naknada)

ležaj

500

1.4.

Hoteli i drugi ugostiteljski objekti, naučno-obrazovni i rekreativni centri - reprezentativni objekti (godišnja naknada)

m2

450

1.1.

Kampovi (godišnja naknada)

m2

22

1.2.

Stalni i stacionarni objekti za pružanje usluga ishrane i pića (restoran, kafana, bar, bife, objekat brze hrane, pečenjara i dr.) uključujući i površinu pripadajuće terase, odnosno bašte (godišnja naknada)

m2

1.005

2.

Postavljanje objekata za obavljanje trgovine, zanatstva, usluga i industrije

 

 

2.1.

Postavljanje objekata za promet prehrambenih i drugih proizvoda (tekstil, kozmetička, sanitarna i hemijska sredstva za domaćinstvo i poljoprivredu, lekovi, semena i dr.) i pijačna prodaja prehrambenih proizvoda suvenira i druge robe

 

 

2.1.1.

Prodajni objekti mešovite specijalizovane robe (godišnja naknada)

m2

650

2.1.2.

Kiosci za prodaju štampe, duvana i sl. robe (godišnja naknada)

objekat

4.500

2.1.3.

Suvenirnice (godišnja naknada)

Površina prodajnog prostora u m2

250

2.1.4.

Pokretne tezge za prodaju raznih roba (dnevna naknada)

m2

330

3.

Korišćenje voda i vodoprivreda

 

 

3.1.

Kanalske mreže za navodnjavanje i odvodnjavanje (godišnja naknada)

m

60

4.

Korišćenje objekata za postavljanje objekata za obavljanje energetske delatnosti (energetika)

 

 

4.1.

Prenos i distribucija električne energije

 

 

4.1.1.

Podzemni elektroenergetski vodovi - kablovi (godišnja naknada)

m

85

4.1.2.

Trafostanica višeg (ulaznog) napona 35 i 110 kV

m2

400

4.1.3.

MBTS 10 (20)/0,4 kV i stubna trafostanica (godišnja naknada)

objekat

1400

5.

Saobraćaj, transport, građevinarstvo i telekomunikacije

 

 

5.1.

Drumski saobraćaj i transport

 

 

5.1.1.

Državni put I i II reda (godišnja naknada)

km

50.000

5.1.2.

Opštinski put (godišnja naknada)

km

40.000

5.2.

Korišćenje zaštićenog područja za elektronske komunikacije

 

 

5.2.1.

Postavljanje primarne telefonske mreže podzemni vod (godišnja naknada)

m

50

5.2.2.

Radio komunikacije (korisnici radio releja i odašiljača) osim radioamatera, SUP i vojske (koji su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada)

m2

600

5.2.3.

Mreža za telekomunikaciju (optički vodovi) (godišnja naknada)

m

75

5.3.

Vodeni saobraćaj

 

 

5.3.1.

Čamci (godišnja naknada)

plovilo

3.000

5.3.2.

Pontoni (godišnja naknada)

plovilo

10.500

5.3.3.

Splavovi (godišnja naknada)

plovilo

22.500

6.

Snimanje

 

 

6.1.1.

Igrani filmovi

dan

12.250

6.1.2.

Dokumentarni filmovi

dan

5.000

6.1.3.

Reklamni filmovi

dan

20.000

6.1.4.

Fotografisanje

dan

2.000

6.1.5.

Snimanje zvučnih zapisa

dan

2.000

7.

Korišćenje flore i faune i druge delatnosti

 

 

7.1.

Korišćenje šuma i livada

 

 

7.1.1.

Korišćenje trske - ugovoreni period

snop

20

7.1.2.

Korišćenje trske (dnevna naknada)

dan

240

7.1.3.

Korišćenje rogoza (dnevna naknada)

period

200

7.1.4.

Košenje livada (godišnja naknada)

ar

200

8.

Korišćenje zemljišta izvan javnog puta za izgradnju uređenih parkinga (godišnja naknada)

m2

30

8.1.

Postavljanje reklama

 

 

8.1.1.

Postavljanje reklamnih i informativnih oznaka na zaštićenom području, osim oznaka saobraćajne i turističke signalizacije

m2

15.750

8.1..2.

Postavljanje bilborda

m2

35.000

Tabela 2. Korišćenje zemljišta zaštićenog područja za postavljanje vikendica i drugih nekomercijalnih objekata za odmor u zaštićenom području

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

1.

Kamperi, kamp prikolice (godišnja naknada)

objekat

3.800

2

Šatori (dnevna naknada)

m2 površine šatora

30

Tabela 3. Korišćenje vozila na motorni pogon u zaštićenom području

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

1.

I kategorija motornih vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) - motocikli i putnička vozila

dan

300

2.

II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3 m i kombi vozila

dan

500

3.

III kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (autobusi i kamioni)

dan

700

4.

IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine - sva vozila sa više od 3 osovine

dan

1.700

Tabela 4. Korišćenje zaštićenog područja za sportsko rekreativne aktivnosti, održavanje manifestacija

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

1.

Korišćenje zemljišta za sport

 

 

1.1.

Splavova, platformi

po m2/godišnje

2.100

Tabela 5. Korišćenje imena i znaka zaštićenog područja

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

1.

Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo

 

Po ugovoru

2.

Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo, ako ne postoji saglasnost

godišnji prihod ostvaren korišćenjem imena i znaka zaštićenog područja

1%

Tabela 6. Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

1.

Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima

 

 

1.1.

za punoletnog posetioca

dan

100

1.2.

za decu od 8 do 18 godina

dan

50

2.

Poseta zaštićenom području i njegovim delovima (posebno šumski predeli, klisure i kanjoni, prostori sa vodopadima, vidikovci, pećine i druge zone)

 

 

2.1.

za grupu do 10 posetilaca, po posetiocu

dan

250

2.2.

za grupu preko 10 posetilaca, po posetiocu

dan

150

Tabela 7. Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područja

Red. br.

Predmet naknade

Osnovica

Visina u RSD

1.

Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područja

m2

225

 

Detaljnija objašnjenja se nalaze u sekciji Javnost u radu – Dokumenta – Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenih područja

 

 

 

© 2021 Ustanova "Rezervati prirode" Zrenjanin. All Rights Reserved.