INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

U skladu sa članom 38. Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ broj 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) lice ovlašteno za postupanje po zahtevu za dobijanje informacija od javnog značaja je diplomirani pravnik Ivana Bjeletić.

U skladu sa članom 15. istog Zakona, Tražilac podnosi pismeni zahtev organu vlasti za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja. Zahtev mora sadržati naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži. Zahtev može sadržati i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.Ako zahtev ne sadrži podatke iz prethodnog stava, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice organa vlasti dužno je da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni.Ako tražilac ne otkloni nedostatke u određenom roku, odnosno u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, organ vlasti doneće zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.Pristup informacijama organ vlasti dužan je da omogući i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet pismeno.Organ vlasti može propisati obrazac za podnošenje zahteva, ali mora razmotriti i zahtev koji nije sačinjen na tom obrascu.

USTANOVA ,,REZERVATI PRIRODE“ ZRENJANIN

VOJVODE PETRA BOJOVIĆA 2
23000 ZRENJANIN, 

KONTAKT: 023/521-032 lokal 14