Izrada entomološke zbirke dnevnih leptira u Specijalnom rezervatu prirode „Ritovi donjeg Potisja“

Tokom 2021 godine vršili smo totalni popis dnevnih leptira na teritoriji zaštićenog područja.Faunistička istraživanja su vršena u različitim delovima sezone, kako bi se pokrili različiti meseci te zabeležila što reprezentativnija fauna ovog područja. Dnevni leptiri su model organizmi za istraživanje u zaštićenim područjima. Složen životni ciklus leptira (jaje, gusenica, lutka, adult), plus biljka hraniteljka, a u nekim slučajevima i odrežena vrsta mrva (mirmekofilne vrste) nam omogućava da utvrdimo kavlitet odreženog staništa i brzo detktujemo negativne promene, ako do njih dođe.

Ukupan je zabeleženo 55 različitih vrsta dnevnih leptira, raspoređenih u svih 6 porodica koje žive u Evropi i Srbiji. Ovo predstavlja 27,4% ukupne faune dnevnih leptira Srbije. Naizgled je broj mali, ali treba uzeti u obzir da je celo područje tipično ravničarsko sa nadmorskom visinom ispod 100m. Među ovih 55 vrsta, čak 8 je strogo zaštićenih u Srbiji. Četiri su „PBA“ vrste – one koje se koriste za određivanje Odabranih područja za dnevne leptire (Prime Butterfly Areas). Svakako najznačajnije vrste sa aspekta zaštite su: panonski prelivac – Apatura metis, veliki dukat – Lycaena dispar i uskršnji leptir – Zerynthia polyxena. Panonski prelivac i uskršnji leptir se nalaze na Prilogu 4, Evropske Direktive o staništima, dok se veliki dukat nalazi i na Prilogu 2. Sve tri vrste su ključne za formiranje Natura 2000 staništa. Apatura metis je vrsta koja na Crvenoj listi leptira Srbije predstavljena kao RANjIVA (VU – Vulnerable). Tokom 2021 godine, prikuljeno i georeferencirano je 945 podataka o dnevnim Leptirima. Tokom ovog istraživanja, posebnu pažnju smo obratili na tri najznačajnije vrste sa aspekta zaštite: panonski prelivac – Apatura metis, veliki dukat – Lycaena dispar i uskršnji leptir – Zerynthia polyxena.

Prisustvo ove tri „ciljane“ vrste, ali i ostali diverzitet insekata krasi ovaj Specijalni rezervat prirode, i treba ga trajno sačuvati i mudro iskoristiti. Posmatranje ptica je popularizovano u Evropi još krajem prošlog veka. Posmatranje leptira kroz takozvane vikende posmatranja sve su češći u Velikoj Britaniji, Holandiji, zemljama koje na celoj teritoriji imaju svega 50ak vrsta dnevnih leptira. Razvoj ovog vida turizma u Srbiji je na nuli, ali verujemo da će popularizacija naučnih saznanja, kao i podizanje svesti ljudi ići u korist razvoja održivog turizma. Postavljanje info tabli, edukativne radionice, prvi su korak u podizanju svesti ljudi i osnovni korak u približavanju zaštite prirode svakom pojedinci. Bez čoveka nema ni adekvatnog upravljanja zaštićenim područjima. Zbog svega ovoga treba intenzivirati istraživanja, revidirati postojeće podatke o biodiverzitetu i krenuti u aktivnu zaštitu sa jedne, i aktivnu edukaciju sa druge.