Ribarsko područje u zaštićenom području „Ritovi donjeg Potisja“

 • Crvenim su označene lokacije na kojima je svaki ribolov zabranjen.
 • Zelenim su označene lokacije na kojima je rekreativni ribolov dozvoljen

Rešenjem o proglašavanju prirodnih ribljih plodišta na ribarskim područjima («Sl.glasnik RS», br 76/94 i 79/2002), u zoni Specijalnog rezervata prirode I kategorije nalazi se istoimeno ribarsko područje gde je identifikovano 5 lokacija koja su posebna staništa riba i to:

 • Mrtvaja Vrbak (što odgovara posebnom staništu riba „Eljmaš“),
 • Mrtvaja Bečkerečka ada (što odgovara posebnom staništu riba „Mošorinska ada“),
 •  Mrtvaja Jegmeč (što odgovara posebnom staništu riba „Vir“),
 •  Mrtvaja Aradački Ajlaš (što odgovara posebnom staništu riba „Mali Aljmaš“) i
 • Mrtvaja Komonj (što odgovara posebnom staništu riba „Komonj“)
 • Mrtvač (Mala i Velika provala) je staro, napušteno meandarsko korito Tise , koje se nalazi u njenom desnom priobalju, oko 2 km nizvodnije od naspramnog, banatskog naselja Taraš. Mrtvač se hrani vodom iz plitke izdani, čiji je režim pod velikim uticajem Tise, kao i izlučivanjem padavina na akvatoriju. Ova mrtvaja vodu gubi prvenstveno isparavanjem, a izvesnu količinu i podzemnim oticanjem.
 • Mrtvaja Vrbica se nalazi u bačkom priobalju Tise, tačnije u Mošorinskom ritu, oko 4 km severoistočno od Mošorina i isto toliko nizvodno od ušća Jegričke. Količina vode u mrtvaji Vrbica u zavisnosti je od vodnog režima crpne stanice „Vrbica“.

Jegmeč je mrtvaja koja se nalazi u banatskom priobalju Tise oko 10 km nizvodnije od Taraša i oko 1 km uzvodno od naspramnog ušća Jegričke. Generalno se može reći da se nalazi u poodmaklom stadijumu odumiranja i da u najvećem delu ima odlike bare sa malom providnošću vode i karakterističnim biljnim i životinjskim svetom.

Aradački Ajlaš je stari tok Tise koji se nalazi u njenom levom priobalju, oko 1 km nizvodno od naspramnog ušća Jegričke. Mrtvaja Aradački Ajlaš je gotovo u potpupnosti obrasla barskom vegetacijom, te zapravo ima karakter bare. Predstavlja stanište raznovrsnom biljnom i životinjskom svetu. Aradački Ajlaš nije razdvojen od Tise odbrambenim nasipom, pa tokom velikih voda plavi ne samo staro korito nego i prostrano područje forlanda.Komonj je najnizvodnija mrtvaja na Tisi. Nalazi se u banatskom priobalju ove reke oko 6 km jugozapadno od naselja Aradac i oko 11 km nizvodno od ušća Jegričke. U celini posmatrano ova mrtvaja se nalazi u poodmaklom stadijumu odumiranja, što je posledica zasipanja njenog korita, pre svega fluvijalnim materijalom, kao i ostacima bujne hidrofilne vegetacije i subaerskom prašinom.

Manje mrtvaje nastale prirodnim zasipanjem nakon probijanja Tisinog toka su i Vrbak (nizvodno od Čuruške mrtvaje), Carska zemlja (u nastavku Vrbaka) i Bečkerečka ada (ispod Vrbice). Sve tri su sastavni delovi ovog zaštićenog područja. Vrbak i Bečkerečka ada su pre regulacionih radova predstavljale ostrva u koritu Tise.

U skladu sa Odlukom o proglašenju ribarskog područja («Sl.glasnik RS», br. 5/2015), ribarsko područje „Ritovi donjeg Potisja“ koristi se za:

 1.  rekreativni ribolov, u režimu II stepena zaštite, koja obuhvata mrtvaje na lokalitetima Mrtvač (Mala i Velika provala) i Vrbica,
 2.  selektivni ribolov, na osnovu dozvole izdate od strane nadležnog organa i u prisustvu inspektora za zaštitu životne sredine.
 3.  ribolov u naučno-istraživačke svrhe, na osnovu dozvole izdate od strane nadležnog organa i u prisustvu čuvara prirode.

Rekreativni ribolov je dozvoljen na lokalitetu Mrtvač i Vrbica.

Ribolov na posebnim staništima na lokacijama Vrbak (što odgovara posebnom staništu riba „Eljmaš“), Bečkerečka ada (što odgovara posebnom staništu riba „Mošorinska ada“), Jegmeč (što odgovara posebnom staništu riba „Vir“), Aradački Ajlaš (što odgovara posebnom staništu riba „Mali Aljmaš“) i Komonj (što odgovara posebnom staništu riba „Komonj“) je zabranjen.

Ribolov na lokalitetu Carska zemlja je zabranjen.

Ribolov na lokaciji staništa tiskog cveta je zabranjen.

Privredni ribolov je zabranjen.