NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJASPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE “RITOVI DONJEG POTISJA”

Naknada se utvrđuje i plaća po tarifi iz sledećih tabela:

Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD najviši iznos naknade
1.Obavljanje delatnosti turističkih agencija, pružaoci nautičkoturističkih, lovnoturističkih i vazduhoplovnih usluga  
1.2.Katamarani i gliseri i drugi plovni objekti do 9 m za sopstvene potrebe (godišnja naknada)plovni objekat25.000
2.Postavljanje ugostiteljskih objekata za usluge smeštaja, ishrane i pića  
2.1.Kampovi (godišnja naknada)m222
3.Postavljanje objekata za obavljanje trgovine, zanatstva, usluga i industrije  
3.1.Postavljanje objekata za promet prehrambenih i drugih proizvoda (tekstil, kozmetička, sanitarna i hemijska sredstva za domaćinstvo i poljoprivredu, lekovi, semena i dr.) i pijačna prodaja prehrambenih proizvoda suvenira i druge robe  
3.1.1.Stanice za otkup poljoprivrednih proizvoda, stoke, gljiva i šumskih plodova (godišnja naknada)objekat, otkupno mesto6.500
3.1.2.Suvenirnice (godišnja naknada)površina prodajnog
prostora u m2
250
3.1.3.Pokretne tezge za prodaju raznih roba (dnevna naknada)m2330
3.2.Postavljanje objekata za obavljanje zanatsko-industrijske i industrijske delatnosti (rezanje i obrada drveta, briketiranje, asfaltne baze i druga proizvodnja građevinskih materijala, mlinovi za žito, pakovanje i prerada ambalažnog otpada, prerada poljoprivrednih proizvoda, prehrambena i druga industrijska proizvodnja)  
3.2.1.Korišćenje zemljišta postavljanjem mašine za rezanje građe (banseka) (godišnja naknada)po banseku52.500
3.2.2.Korišćenje zemljišta postavljanjem mašine za rezanje građe (brenta) (godišnja naknada)po brentu – gater100.000
4.Obavljanje delatnosti eksploatacije mineralnih sirovina  
4.1.Eksploatacija drugog kamena, peska, šljunka, gline i dr. (godišnja naknada)m3120
5.Korišćenje voda i vodoprivreda  
5.1.Plovne kanalske mreže (godišnja naknada)m150
5.2.Kanalske mreže za navodnjavanje i odvodnjavanje (godišnja naknada)m60
6.Korišćenje objekata za postavljanje objekata za obavljanje energetske delatnosti (energetika)  
6.1.Prenos i distribucija električne energije  
6.1.1.Nadzemni elektroenergetski vod 400 kV, širina koridora 25 m (godišnja naknada)m240
6.1.2.Nadzemni elektroenergetski vod 220 kV, širina koridora 20 m (godišnja naknada)m240
6.1.3.Nadzemni elektroenergetski vod 110 kV, širina koridora 15 m (godišnja naknada)m245
6.1.4.Nadzemni elektroenergetski vod 35 kV, širina koridora 10 m (godišnja naknada)m240
6.1.5.Nadzemni elektroenergetski vod 20 ili 10 kV, širina koridora 5 m (godišnja naknada)m240
6.1.6.Trafostanica višeg (ulaznog) napona 35 i 110 kVm2400
6.1.7.MBTS 10 (20)/0,4 kV i stubna trafostanica (godišnja naknada)objekat1400
6.2.Cevovodni transport vode i gasa  
6.2.1.Primarna mreža gasovoda (godišnja naknada)m100
7.Saobraćaj, transport, građevinarstvo i telekomunikacije  
7.1.Drumski saobraćaj i transport  
7.1.1.Nekategorisani šumski put (godišnja naknada)km30.000
7.1.2.Prevoz građe i ostalog materijala (tura)m327
7.2.Korišćenje zaštićenog područja za elektronske komunikacije  
7.2.1.Postavljanje primarne telefonske mreže nadzemni vod (godišnja naknada)m100
7.2.2.Postavljanje primarne telefonske mreže podzemni vod (godišnja naknada)m50
7.2.3.Postavljanje elektronske komunikacione opreme (koje su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada)m2 površine ispod bazne stanice3.000
7.3.Korišćenje zaštićenog područja za radio i televizijske komunikacije  
7.3.1.Televizijski releji, repetitori, predajnici sa objektima i opremom (koji su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada)m24.500
7.3.2.Mreža za telekomunikaciju (optički vodovi) (godišnja naknada)m75
8.Snimanje  
8.1.1.Igrani filmovidan12.250
8.1.2.Dokumentarni filmovidan5.000
8.1.3.Reklamni filmovidan20.000
8.1.4.Fotografisanjedan2.000
8.1.5.Snimanje zvučnih zapisadan2.000
9.Korišćenje flore i faune i druge delatnosti  
9.1.Sakupljanje gljiva, lekovitog i jestivog bilja, drugih šumskih plodova i životinja (puževa i dr.)  
9.1.1.Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica – godišnja naknada po sakupljačuperiod korišćenja1.800
9.1.2.Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica – sedmična naknada po sakupljačuperiod korišćenja450
9.1.3.Sakupljanje, odnosno branje na zaštićenom području od strane fizičkih lica – dnevna naknada po sakupljačuperiod korišćenja120
9.1.4.Otkup na zaštićenom području od strane pravnih i fizičkih licakg23
9.2.Korišćenje šuma i livada  
9.2.1.Seča šumem350
9.2.2.Korišćenje trske – ugovoreni periodsnop20
9.2.3.Korišćenje trske (dnevna naknada)dan240
9.2.4.Korišćenje rogoza (dnevna naknada)period200
9.2.5.Košenje livada (godišnja naknada)ar200
9.3.Lov divljači  
9.3.1.Lov divljači – godišnja naknadagodišnje po lovcu3.200
9.3.2.Lov divljači – dnevna naknadadnevno po lovcu225
10.Postavljanje reklama  
10.1.Postavljanje reklamnih i informativnih oznaka na zaštićenom području, osim oznaka saobraćajne i turističke signalizacijem215.750
10.2.Postavljanje bilbordam235.000

Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
1.Vikendice, vile i drugi porodični objekti za odmor (godišnja naknada)m2120
2.Kuće za odmor na vodi, na obalama reka i jezera, ploveće instalacije bez sopstvenog pogona (godišnja naknada)m2 podne površine objekta1.000
3.Kamperi, kamp prikolice (godišnja naknada)objekat3.800
4.Šatori (dnevna naknada)m2 površine šatora30

Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
1.I kategorija motornih vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) – motocikli i putnička voziladan300
2.II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3 m i kombi voziladan500
3.III kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (autobusi i kamioni)dan700
4.IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od tri osovine – sva vozila sa više od 3 osovinedan1.700
Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
2.Korišćenje zemljišta zaštićenog područja za sportske, turističke i kulturne manifestacije  
2.1.Za sportske, turističke i kulturne manifestacije (sakupljanje bilja i plodova, kosidba, lov i ribolov, regate i druga takmičenja na vodi, kulturni događaj, praznik) – dnevna naknadadan25.000
Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
1.Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo Po ugovoru
2.Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo, ako ne postoji saglasnostgodišnji prihod ostvaren korišćenjem imena i znaka zaštićenog područja1%
Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
1.Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima  
1.1.za punoletnog posetiocadan100
1.2.za decu od 8 do 18 godinadan50
2.Poseta zaštićenom području i njegovim delovima (posebno šumski predeli, klisure i kanjoni, prostori sa vodopadima, vidikovci, pećine i druge zone)  
2.1.za grupu do 10 posetilaca, po posetiocudan250
2.2.za grupu preko 10 posetilaca, po posetiocudan150
Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
1.Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područjam2225

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARKA PRIRODE “RUSANDA”

Naknada se utvrđuje i plaća po tarifi iz sledećih tabela:

Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD najviši iznos naknade
1.Postavljanje ugostiteljskih objekata za usluge smeštaja, ishrane i pića  
1.1.Hoteli, moteli, turistička naselja (godišnja naknada)ležaj1.200
1.2.Hosteli, pansioni i prenoćišta (godišnja naknada)ležaj1.155
1.3.Odmarališta, planinarski domovi, lovnoturistički objekti za smeštaj, objekti domaće radinosti (godišnja naknada)ležaj500
1.4.Hoteli i drugi ugostiteljski objekti, naučno-obrazovni i rekreativni centri – reprezentativni objekti (godišnja naknada)m2450
1.1.Kampovi (godišnja naknada)m222
1.2.Stalni i stacionarni objekti za pružanje usluga ishrane i pića (restoran, kafana, bar, bife, objekat brze hrane, pečenjara i dr.) uključujući i površinu pripadajuće terase, odnosno bašte (godišnja naknada)m21.005
2.Postavljanje objekata za obavljanje trgovine, zanatstva, usluga i industrije  
2.1.Postavljanje objekata za promet prehrambenih i drugih proizvoda (tekstil, kozmetička, sanitarna i hemijska sredstva za domaćinstvo i poljoprivredu, lekovi, semena i dr.) i pijačna prodaja prehrambenih proizvoda suvenira i druge robe  
2.1.1.Prodajni objekti mešovite specijalizovane robe (godišnja naknada)m2650
2.1.2.Kiosci za prodaju štampe, duvana i sl. robe (godišnja naknada)objekat4.500
2.1.3.Suvenirnice (godišnja naknada)Površina prodajnog prostora u m2250
2.1.4.Pokretne tezge za prodaju raznih roba (dnevna naknada)m2330
3.Korišćenje voda i vodoprivreda  
3.1.Kanalske mreže za navodnjavanje i odvodnjavanje (godišnja naknada)m60
4.Korišćenje objekata za postavljanje objekata za obavljanje energetske delatnosti (energetika)  
4.1.Prenos i distribucija električne energije  
4.1.1.Podzemni elektroenergetski vodovi – kablovi (godišnja naknada)m85
4.1.2.Trafostanica višeg (ulaznog) napona 35 i 110 kVm2400
4.1.3.MBTS 10 (20)/0,4 kV i stubna trafostanica (godišnja naknada)objekat1400
5.Saobraćaj, transport, građevinarstvo i telekomunikacije  
5.1.Drumski saobraćaj i transport  
5.1.1.Državni put I i II reda (godišnja naknada)km50.000
5.1.2.Opštinski put (godišnja naknada)km40.000
5.2.Korišćenje zaštićenog područja za elektronske komunikacije  
5.2.1.Postavljanje primarne telefonske mreže podzemni vod (godišnja naknada)m50
5.2.2.Radio komunikacije (korisnici radio releja i odašiljača) osim radioamatera, SUP i vojske (koji su u statusu zakupa ili službenosti) (godišnja naknada)m2600
5.2.3.Mreža za telekomunikaciju (optički vodovi) (godišnja naknada)m75
5.3.Vodeni saobraćaj  
5.3.1.Čamci (godišnja naknada)plovilo3.000
5.3.2.Pontoni (godišnja naknada)plovilo10.500
5.3.3.Splavovi (godišnja naknada)plovilo22.500
6.Snimanje  
6.1.1.Igrani filmovidan12.250
6.1.2.Dokumentarni filmovidan5.000
6.1.3.Reklamni filmovidan20.000
6.1.4.Fotografisanjedan2.000
6.1.5.Snimanje zvučnih zapisadan2.000
7.Korišćenje flore i faune i druge delatnosti  
7.1.Korišćenje šuma i livada  
7.1.1.Korišćenje trske – ugovoreni periodsnop20
7.1.2.Korišćenje trske (dnevna naknada)dan240
7.1.3.Korišćenje rogoza (dnevna naknada)period200
7.1.4.Košenje livada (godišnja naknada)ar200
8.Korišćenje zemljišta izvan javnog puta za izgradnju uređenih parkinga (godišnja naknada)m230
8.1.Postavljanje reklama  
8.1.1.Postavljanje reklamnih i informativnih oznaka na zaštićenom području, osim oznaka saobraćajne i turističke signalizacijem215.750
8.1..2.Postavljanje bilbordam235.000

Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
1.Kamperi, kamp prikolice (godišnja naknada)objekat3.800
2Šatori (dnevna naknada)m2 površine šatora30
Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
1.I kategorija motornih vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) – motocikli i putnička voziladan300
2.II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3 m i kombi voziladan500
3.III kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (autobusi i kamioni)dan700
4.IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine – sva vozila sa više od 3 osovinedan1.700
Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
1.Korišćenje zemljišta za sport  
1.1.Splavova, platformipo m2/godišnje2.100
Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
1.Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo Po ugovoru
2.Korišćenje imena i znaka zaštićenog dobra, u imenu pravnog lica, poslovnim aktima, oznaci proizvoda, reklami i drugo, ako ne postoji saglasnostgodišnji prihod ostvaren korišćenjem imena i znaka zaštićenog područja1%
Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
1.Poseta zaštićenom području, njegovim delovima i objektima  
1.1.za punoletnog posetiocadan100
1.2.za decu od 8 do 18 godinadan50
2.Poseta zaštićenom području i njegovim delovima (posebno šumski predeli, klisure i kanjoni, prostori sa vodopadima, vidikovci, pećine i druge zone)  
2.1.za grupu do 10 posetilaca, po posetiocudan250
2.2.za grupu preko 10 posetilaca, po posetiocudan150
Red. br.Predmet naknadeOsnovicaVisina u RSD
1.Korišćenje prostora po osnovu zauzeća objektima koji svojim izgledom narušavaju svojstva zaštićenog područjam2225