Županijski park

Županijski park u Zrenjaninu stavljen je pod zaštitu kao spomenik prirode pod imenom ”Županijski park u Zrenjaninu” i svrstava se u značajno prirodno dobro, odnosno prirodno dobro III kategorije. Spomenik prirode ”Županijski park u Zrenjaninu” stavlja se pod zaštitu radi očuvanja autentičnosti stilski oblikovanog prostora, bogatstva dendroflore i vrtno-arhitektonskih elemenata. 

Projektovan je u mešovitom stilu nastalom kombinovanjem elemenata francuskog (klasičnog) i engleskog (pejzažnog) stila i tipičan je za vreme u kojem je nastao.Iako mali po površini, u njemu se nalaze stara stabla velikih dimenzija i visokih estetskih odlika kao što su: vredni stari primerci tise (Taxus Baccata L.), crnog bora (Pinus nigra Arn.), javorolisnog platana (Platanus acerifolia Wild.), sitnolisne lipe (Tilia cordata Mill.), paulovnie (Paulovnia tomentosa Steud.), i dr. Spomenik prirode ”Županijski park u Zrenjaninu” nalazi se na teritoriji grada Zrenjanina, KO Zrenjanin I, na delu kat. parc. broj 4837/1. Ukupna površina zaštićenog prirodnog dobra Spomenika prirode ”Županijski park u Zrenjaninu” iznosi 1 ha 13 ari, u državnoj svojini. Na području Spomenika prirode ”Županijski park u Zrenjaninu” ustanovljava se režim zaštite drugog stepena. Staraoc nad Županijskim parkom u Zrenjaninu je ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin.

Beli dud u Belom blatu

Stablo belog duda (Morus alba L.) u Belom Blatu kao spomenik prirode pod imenom ”Beli dud u Belom Blatu” svrstava se u značajno prirodno dobro, odnosno prirodno dobro III kategorije.Stablo ”Belog duda u Belom Blatu” stavljeno je pod zaštitu radi očuvanja vrednog primerka ove vrste, stogodišnje starosti i impozantnih dendrometrijskih karakteristika. Spomenik prirode ”Beli dud u Belom Blatu” nalazi se u naselju Belo Blato, u ulici Ive Lole Ribara ispred kuće broj 17 na području grada Zrenjanina, na delovima kat. parc. br. 252 i 178 KO Belo Blato, površine 78,50 m². Granicu Spomenika prirode ”Beli dud u Belom Blatu” čini projekcija krošnje duda na zemlju čiji je prečnik 10,00m, pri čemu je centar zamišljenog kruga njegovo deblo. Zaštitnu zonu predstavlja prsten u širini od 5,00m računajući od granice spomenika prirode površine 235,50 m². Dendometrijske karakteristike Spomenika prirode ”Beli dud u Belom Blatu” su:

  • Visina stabla ………………………… 9,00 m
  • Visina debla do prvih grana …… 2,45 m
  • Obim debla …………………………….. 475 cm
  • Prečnik krošnje ………………………..16,00 m
  • Starost se procenjuje na …………….120 god.

Za Spomenik prirode ”Beli dud u Belom Blatu” ustanovljen je režim zaštite III stepena. Staraoc nad Belim dudom u Belom Blatu je ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin

Hrast lužnjak

Stablo hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Zrenjaninu kao Spomenik prirode pod imenom ”Hrast lužnjak u Zrenjaninu” se svrstava u značajno, prirodno dobro III kategorije.Stablo hrasta lužnjaka stavljeno je pod zaštitu radi očuvanja jednog od retko vrednih pojedinačnih primeraka ove vrste na području srednjeg Banata.Ono je velike starosti i dimenzija, vitalno, visoko dekorativno, sa neobično formiranom krošnjom koja je simetrična, obrnuto jajastog oblika, jače razvijena u vršnim nego u donjim delovima. Spomenik prirode ”Hrast lužnjak u Zrenjaninu” nalazi se na području grada Zrenjanina, KO Zrenjanin I, na kat. parc. br. 5689, 5683 i 5690 (na kojoj se nalazi stablo), na dvorišnom delu kuće u ulici Čarnojevićeva broj 33, površine 200,96 m², koje je u privatnoj svojini. Granicu Spomenika prirode ”Hrast lužnjak u Zrenjaninu” čini projekcija krošnja hrasta na zemlju čiji je prečnik 16,00m, pri čemu je centar zamišljenog kruga njegovo deblo.Dendometrijske karakteristikre Spomenika prirode ”Hrast lužnjak u Zrenjaninu” su:

  • Visina stabla ………………………… 21,00 m
  • Visina debla do prvih grana …… 3,00 m
  • Obim debla na prsnoj visini …… 3,30 m
  • Prečnik krošnje ……………………….. 16,00 m
  • Starost se procenjuje na ……………. 120 god.

Za Spomenik prirode ”Hrast lužnjak u Zrenjaninu” ustanovljava se režim zaštite III stepena. Staraoc nad Hrastom lužnjakom u Zrenjaninu je ustanova „Rezervati prirode“ Zrenjanin.