Trajna zabrana izlova

Trajno se zabranjuje izlov:

 1. moruna, Huso huso;
 2. sim Acipenser, nudiventris;
 3. pastruga, Acipenser stellatus;
 4. atlantska jesetra, Acipenser sturio;
 5. dunavska jesetra, Acipenser gueldenstaedti;
 6. kečiga, Acipenser ruthenus
 7. evropska jegulja, Anguilla anguilla;
 8. glavatica, Salmo marmoratus;
 9. dunavska haringa, Alosa caspia;
 10. crnomorska haringa, Alosa immaculata;
 11. crnka, Umbra krameri;
 12. svetlica, Telestes souffia;
 13. drimski šaradan, Pachychilon pictum;
 14. linjak, Tinca tinca;
 15. zlatni karaš, Carassius carassius;
 16. čikov, Misgurnus fossilis;
 1. sve vrste roda Eudontomyzon spp.;
 2. sve vrste roda Lampetra spp.;
 3. veliki vretenar, Zingel zingel;
 4. mali vretenar, Zingel streber;
 5. balonov balavac, Gymnocephalus baloni;
 6. vijun, Oxynoemacheilus bureschi;
 7. vijunica, Cobitis elongata;
 8. balkanski vijun, Sabanejewia balcanica;
 9. bugarski vijun, Sabanejewia bulgarica;
 10. pegunca, Alburnus chalcoides;
 11. istočna mrenka, Barbus cyclolepis;
 12. belka, Leucaspius delineatus;
 13. karamanova bodorka, Rutilus karamani;
 14. rak rečni, Astacus astacus;
 15. rak potočni, Austropotamobius torrentium.

Privremena zabrana izlova

Privremeno se zabranjuje ulov za sledeće vrste riba, i to u periodu:

 1. mladica, Hucho hucho od 1. marta do 31. avgusta;
 2. potočna pastrmka Salmo trutta, drimska pastrmka Salmo farioides i makedonska pastrmka Salmomacedonicus, od 1. oktobra do 1. marta;
 3. lipljen, Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja;
 4. štuka, Esox lucius od 1. februara do 31. marta;
 5. bucov, Aspius aspius od 15. aprila do 15.
 1. smuđ, Sander lucioperca i smuđ kamenjar Sander volgensis od 1. marta do 30. aprila;
 2. mrena, Barbus barbus od 15. aprila do 31. maja;
 3. deverika, Abramis brama od 15. aprila do 31. maja;
 4. plotica, Rutilus pigus od 15. aprila do 31. maja;
 5. jaz, Leuciscus idus od 15. aprila do 31. maja;
 6. klen, Squalius cephalus od 15. aprila do 31. maja;
 7. skobalj, Chondrostoma nasus od 15. aprila do 31. maja.

Neograničen izlov

Prilikom obavljanja rekreativnog i privrednog ribolova, dozvoljen je neograničen izlov svih alohtonih vrsta:

 1. sivog tolstolobika, Arystichthys nobilis,
 2. belog tolstolobika, Hypophthalmichthys molitrix,
 3. amura, Ctenopharyngodon idella,
 4. obe vrste američkog somića, Ameiurus melas i Ameiurus nebulosus,
 5. sunčice, Lepomis gibbosus,
 6. amurskog čebačoka, Pseudorasbora parva,
 7. amurskog spavača, Perccottus glenii,
 8. velikoustog basa, Micropterus salmoides,
 9. babuške, Carassius gibelio,
 10. dužičaste pastrmke, Oncorhynchusmykiss,
 11. ohridske pastrmke, Salmo letnica,
 12. jezerske zlatovčica, Salvelinus alpinus

Zabrane i ograničenja

 • Rekreativni ribolovac može dnevno uloviti najviše 5 kg autohtonih vrsta riba.
 • Rekreativni ribolovac može koristiti najviše tri štapa sa po dve udice na svakom štapu.
 • Ograničava se dnevni ulov rekreativnog ribolovca za sledeće vrste riba, i to:
  1. mladica, jedan komad;
  2. kečiga, manić, potočna pastrmka, makedonska pastrmka, drimska pastrmka, lipljen, štuka, šaran, som, smuđ, smuđ kamenjar i bucov, tri komada zbirno;
  3. plotica, jaz, skobalj, mrena, klen i deverika, deset komada zbirno.
 • Ako jedan ulovljen primerak prelazi masu od 5 kg, za sve autohtone vrste riba, ne važi ograničenje dnevnog ulova u komadima, već se u takvim slučajevima smatra da je ispunjen dnevni ulov rekreativnog ribolovca.
 • Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.
 • Riba ulovljena u toku lovostaja, kao i primerci čija je veličina manja od propisane ovom naredbom mora se odmah, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja.
 • Rekreativni ribolovac je dužan da uredno vodi Evidenciju ulova i pokaže je na zahtev Ribočuvara.