Izveštaj o sprovedenim florističkim istraživanjima – prikaz metoda istraživanja i dobijenih rezultata u toku 2022. godine

Terenska floristička istraživanja u toku kasnog letnjeg aspekta 2021., kao i prolećnog i letnjeg perioda 2022. godine, obuhvatila su sve lokalitete koji se nalaze u II stepenu zaštite na području SRP „Ritovi donjeg Potisja“, a to su, na desnoj strani Tise: 1) autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Vrbak, 2) autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Carske zemlje, 3) Velika i Mala provala, 4) autohtone plavne šume, vlažna i močvarna livada na lokalitetu Svinjski jaroš, 5) autohtone plavne šume iznad ušća Jegričke, 6) mrtvaja Vrbica, 7) autohtone plavne šume, vlažne livade na lokalitetu Vranjačka Tonja, 8) autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Bečkerečka ada, dok su na levoj obali Tise bili sledeći lokaliteti: 9) stanište larvi tiskog cveta, 10) autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Jegmeč, 11) stanište jezičastog ljutića (Ranunculus lingua), 12) autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Aradački Ajlaš, 13) autohtone plavne šume između Aradačkog Ajlaša i Komonja i 14) mrtvaja Komonj i autohtone plavne šume na lokalitetu Tonja i Velika i Mala Krasnica (Sl. 1 i 2, Tab. 1). Predmet florističkih istraživanja bio je i celokupan prostor koji se nalazi između navedenih lokaliteta II stepena zaštite.

U toku 2021. i 2022. godine istraživana je flora SRP „Ritovi donjeg Potisja“ tokom šest terenskih dana – 18. i 19.08.2021., 08. i 19.04.2022. i 06. i 07.07.2022. Terenskim istraživanjima bili su pokriveni prolećni, rano i kasnoletnji aspekt flore na celokupnom području SRP-a.
Na području Rezervata, sprovedenim terenskim istraživanjima registrovano je 265 taksona vaskularne flore na nivou vrsta i podvrsta. Od ovog broja, 188 taksona se nalazi na spisku identifikovanih vrsta viših biljaka koji je naveden u dokumentu „Predlog za stavljanje pod zaštitu kao zaštićeno područje II kategorije”. Iako se radi o relativno malom broju terenskih dana, ali pravilno raspoređenih tokom svih vegetacijskih sezona, našim terenskim istraživanjima potvrđeno je prisustvo čak 96% svih biljnih taksona (188 od 195) navedenih u pomenutoj studiji.
Istraživanjima koja su sproveli članovi Laboratorije za sistematiku viših biljaka i fitogeografiju PMF-a u Novom Sadu potvrđeno je prisustvo svih zaštićenih vrsta koje su od interesa za SRP – Nuphar lutea (L.) Sm. (Sl. 4), Artemisia santonicum L., Nymphaea alba L. (Sl. 3) i Salvinia natans (L.) All. Sve navedene vrste imaju stabilne populacije na području SRP-a. Jedina vrsta koja nije potvrđena, kao ni u prethodnim florističkim istraživanjima sprovedenim u toku 2019. i 2020. godine jeste vranjemil (Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze).